ΤΥΠΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ:          Erasmus+ KA2, Στρατηγικές Συμπράξεις στον τομέα της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΕΕΚ)
ΟΝΟΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ:       «Εκπαίδευση και μάθηση μικροελεγκτών μέσω της γλώσσας PicBasicPro (PBP) στην τεχνική εκπαίδευση και κατάρτιση »
ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ:      2016-1-TR01-KA202-033963
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ:     15-09-2016 με 15-09-2018  (24 μήνες)

Περίληψη προγράμματος

Η τεχνολογία εξελίσσεται ραγδαία και αποτελεί ένα απαραίτητο στοιχείο στις μέρες μας, η κάθετη αναπτύξη της οποίας είναι ταχύτατη, ενώ παραλληλα τα τελευταία χρόνια συσχετίζεται και  με την οριζόντια βελτίωση. Είναι γεγονός ότι οι τεχνολογικές εξελίξεις μας αναγκάζουν να αυτοβελτιωνόμαστε διαρκώς  στον επαγγελματικό μας  βίο. Περισσότερο από τους υπόλοιπους  τομείς, η ραγδαία ανάπτυξη εμφανίζεται στον τομέα των ηλεκτρονικών και στις τεχνολογίες πληροφοριών και επικοινωνιών (ΤΠΕ). Οι εξελίξεις αυτές έχουν οδηγήσει στην παραγωγή πιο σύνθετων συστημάτων ελέγχου. Η χρήση μικροελεγκτών είναι απαραίτητη για τον έλεγχο αυτών των  πολύπλοκων συστημάτων και αυτό έχει επιφέρει μεγάλη  ανάπτυξη στην τεχνολογία του υλικού και του λογισμικού τους. 
Ως εκπαιδευτικά ιδρύματα εκπαιδευτικής επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης που έχουν ενταγμένα στο πρόγραμμα τους τη διδασκαλία μικροελεγκτών, θα πρέπει να ευθυγραμμιστούμε με τις εξελίξεις στον κόσμο της τεχνολογίας μικροηλεκτρονικής.  Το πρόγραμμα «Εκπαίδευση και μάθηση μικροελεγκτών μέσω της γλώσσας PicBasicPro (PBP) στην τεχνική εκπαίδευση και κατάρτιση» έχει ως στόχο να διερευνήσει ποιες  γλώσσες προγραμματισμού και ποια συστήματα μικροελεγκτών είναι ενδεδειγμένα για διδασκαλία, ποια είναι η κατάλληλη μεθοδολογία που θα πρέπει να ακολουθείται στο πρόγραμμα σπουδών για την εκμάθηση τους, ποιος είναι ο κατάλληλος εξοπλισμός πρέπει να χρησιμοποιείται στις εργαστηριακές ασκήσεις και ποιες είναι οι κατάλληλες μέθοδοι  αξιολόγησης οι οποίες θα πρέπει να εφαρμόζονται στα εκπαιδευτικά ιδρύματα κατά τη διάρκεια των μαθημάτων μέσω ηλεκτρονικών υπολογιστών και ηλεκτρονικών συστημάτων.
Για το λόγο αυτό αναπτύσσουμε ένα μοντέλο, με τη βοήθεια του οποίου  εκπαιδευτικοί και μαθητές διαφορετικών χωρών μέσα από συνεργασία μπορούν να συγκρίνουν τις γνώσεις τους. Με τον τρόπο αυτό, θα έχουν την ευκαιρία να αναβαθμίσουν τις γνώσεις τους σχετικά με την ανάπτυξη εφαρμογών μικροελεγκτών και την προσαρμογή τους στο δικό τους σχολικό περιβάλλον.
Ο κύριος στόχος αυτού του προγράμματος είναι η  σύγκριση διαφορετικών εκπαιδευτικών συστημάτων και των εκπαιδευτικών μεθόδων που χρησιμοποιούν τα συμμετέχοντα σχολεία, καθώς  και η ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών. Αυτό θα είναι εφικτό με τη παρουσίαση / γνωριμία  με τα εκπαιδευτικά μοντέλα για τη εκμάθηση των μικροελεγκτών που θα πραγματοποιήσει κάθε χώρα υποδοχής στους άλλους συμμετέχοντες κατά τη διάρκεια της επίσκεψης τους.
Οι συμμετέχοντες των έργων είναι εκπαιδευτικοί  ΕΕΚ από τους Τομείς Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικών, ΤΠΕ και  Αυτοματισμού (από την Τουρκία, την Ιταλία, την Ισπανία, την Πορτογαλία, τη Ρουμανία και την Ελλάδα),  και διδάσκουν μικροελεγκτές στα σχολεία τους.
Οι δραστηριότητες του έργου περιλαμβάνουν την ανταλλαγή πληροφοριών, την ανταλλαγή και την ανάλυση μοντέλων βέλτιστων πρακτικών, τη σύγκρισή τους και την προσαρμογή τους στις εκπαιδευτικές δραστηριότητες και το περιβάλλον του κάθε εταίρου, τη δημιουργία πειραματικών πακέτων και ενότητων. Οι δραστηριότητες του έργου μας στοχεύουν στη δημιουργία κατάλληλων συνθηκών για την επιτυχή μάθηση και τη διδασκαλία για όλους τους εκπαιδευτικούς και τους μαθητές της ΕΕΚ. Ως προϋπόθεση της επιτυχούς διδασκαλίας, οι εκπαιδευτικοί πρέπει να ενισχύσουν το ρόλο τους ως καταλύτες της μάθησης. Χρειάζονται νέα πειραματικά πακέτα, ενότητες, αυτονομία, χρόνο και χώρο για καινοτομία, ομαδική εργασία, ανατροφοδότηση, αυτο-προβληματισμό και αξιολόγηση. Θα πρέπει επίσης να έχουν πρόσβαση σε περισσότερες ευκαιρίες για διαρκή επαγγελματική ανάπτυξη.
   Τα κύρια αποτελέσματα του έργου θα είναι: Μερικές πρότυπες μονάδες μικροελεγκτών, το κατάλληλο  λογισμικό, πειραματικά  (εκπαιδευτικά) σετ, μια ιστοσελίδα, ένα DVD και ένα εκπαιδευτικό εγχειρίδιο.
Η μεθοδολογία που θα χρησιμοποιηθεί κατά την εκτέλεση του έργου χαρακτηρίζεται από  διαφάνεια. Όλα τα καθήκοντα και οι ευθύνες θα είναι αποτυπωμένα ηλεκτρονικά ή γραπτά. Τα αποτελέσματα του έργου δεν θα είναι μόνο γραπτά, έντυπα προϊόντα αλλά και εκπαιδευτικά σετ και κυκλώματα.
   Σε μακροπρόθεσμη βάση, έχουμε ως στόχο να διαδώσουμε το έργο σε όλες τις ενδιαφερόμενες ομάδες ανθρώπων, τους εκπαιδευτικούς και τα σχολεία επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης που έχουν κάποιο σημαντικό ρόλο στην επαγγελματική εκπαίδευση και στην κοινωνική ζωή των μαθητών. Αυτοί είναι: εκπαιδευτικοί, η αγορά εργασίας, κέντρα επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, άλλες οργανώσεις που επιτελούν παρόμοιου τύπου δραστηριότητες, όμορα σχολεία της περιοχής του κάθε σχολείου εταίρου, τοπικές αρχές, οι ευρωπαϊκές αρχές με τη βοήθεια των Ευρωπαίων εταίρων, η δημόσια κοινότητα δια βίου μάθησης, φορείς λήψης αποφάσεων σε τοπικό, περιφερειακό, εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Πιστεύουμε ότι τα αποτελέσματα του έργου μας θα έχουν μακροπρόθεσμες επιπτώσεις στην ΕΕΚ και στην αγορά εργασίας με τη βοήθεια των δραστηριοτήτων διάδοσης που θα πραγματοποιήσουμε.